1-TARAFLAR

SATICI:
Ünvanı : ——
Adresi : ———–
Telefon :  ————–
E-Posta: ——

ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-Posta:
T.C. No:

2- TANIMLAR
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
İnternet Sitesi : SATICI’ya ait ___ adlı internet sitesini,
SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan her türlü ürünleri ifade eder.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI´nın SATICI´ya ait ___ isimli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4- ÖN BİLGİLER
ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesinin ilgili kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.
a) SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Ürünlerin İnternet Sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
d) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
e) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
f) Ürünlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
g) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları,


5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.
Tarih :
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
Ödenecek Tutar:
AlınanÜrünler:

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli : 

 

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, iletişim verileri, finansal/mali veriler;
Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunlarının çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
8.2. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
8.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafından alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
8.4. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri işlemesinin durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

7- ALICI´NIN BEYANI
ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

7- İMZA YERİ VE TARİHİ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ____ tarih ve saatinde elektronik ortamda akdedilmiş olup bir nüshası elektronik formatta ALICI’nın işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen e-mail adresine gönderilmiştir.